Vrouwentips

Hoe leer je vroeg in de ochtend op te staan?

Pin
Send
Share
Send
Send


Geplaatst door: admin in Mijn kind 07.05.2018 Reacties staat uit voor Hoe leer je een kind om 's morgens probleemloos op te staan? 108 keer bekeken

Ìíîãèå ðîäèòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî èõ íîâîðîæäåííûå è ãðóäíûå ìàëûøè ïðîñûïàþòñÿ äîâîëüíî ðàíî, â 5-6 ÷àñîâ óòðà. Åù¸ òîëêîì íå ïðîñíóâøèñü, ñîííûå ðîäèòåëè ïûòàþòñÿ óáàþêàòü ñâîåãî ìàëûøà, ÷òîáû îí çàñíóë, òåì ñàìûì ïðèó÷àÿ åãî áîëüøå ñïàòü. ×åðåç äâà– òðè ãîäà, à ìîæåò è áîëüøå, ðîäèòåëè, ïðèó÷èâ ñâîèõ äåòåé äîëãî ñïàòü, íà÷èíàþò ðåçêî òðåáîâàòü îò äåòåé âñòàâàòü ðàííèì óòðîì. Ïðîøëî âðåìÿ, äåòêè óæå ïîäðîñëè è èì íóæíî õîäèòü â ñàäèê èëè âîçìîæíî óæå è â øêîëó.

Ðàííèé ïîäúåì ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì â ëþáîé ñåìüå. Íî ðåáåíêó, ïðèâûêøåìó âñòàâàòü ïîçäíî, ñëîæíî åæåäíåâíî ïðîñûïàòüñÿ ðàííèì óòðîì.  òàêîé ñèòóàöèè ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìûì ïðèó÷èòü ñâîåãî ìàëûøà âñòàâàòü ïîðàíüøå. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ íåñêîëüêî ñïîñîáîâ, êàê íàó÷èòü ðåáåíêà ðàíî âñòàâàòü ïî óòðàì, êîòîðûå ïîìîãóò áåç ïðîáëåì ïåðåéòè íà íîâûé ðèòì ñíà.

Äëÿ íà÷àëà íóæíî íà÷èíàòü ñ ñåáÿ

Ñîãëàñèòåñü, âåäü âå÷íî ñïåøàùàÿ ìàòü, êîòîðàÿ ñíîâà ïðîñïàëà ïîäú¸ì, íå ñìîæåò ïîäàòü ìàëûøó õîðîøèé íàãëÿäíûé ïðèìåð. Ïîýòîìó ëó÷øå, åñëè ìàìà ñàìà ïåðåñìîòðèò ñâîé ðåæèì äíÿ è ïðèó÷èòñÿ ïîðàíüøå âñòàâàòü ïî óòðàì. Ðåá¸íêó áóäåò ëåã÷å ïðèó÷èòüñÿ ê ðàííèì óòðåííèì ïîäúåìàì è ïóíêòóàëüíîñòè, åñëè â ñåìüå ðîäèòåëè ñàìè âñåãäà âñòàþò ðàíî è ðåäêî îïàçäûâàþò.

Ðîäèòåëè äîëæíû ïðèó÷èòü ñâî¸ äèòÿ âñ¸ ãîòîâèòü ñ âå÷åðà

Äëÿ ýòîãî íà÷íèòå âìåñòå ñ íèì ãîòîâèòü çàðàíåå îäåæäó è âåùè, êîòîðûå íóæíû áóäóò óòðîì è ïðè ýòîì îáñóæäàòü ñ ðåáåíêîì ïðè÷èíó è öåëü ðàííåãî ïîäúåìà. Ðåá¸íîê, êîòîðûé çíàåò, ÷òî çàâòðà åìó ïðåäñòîèò âñòàâàòü ðàíî óòðîì, íå áóäåò òàê ñîïðîòèâëÿòüñÿ è âñòàíåò âîâðåìÿ. Òàêæå âû ìîæåòå ïîäîéòè ê âûáîðó îäåæäû èëè âåùåé â èãðîâîé ôîðìå, îáñóæäàÿ âìåñòå ñ íèì, ÷òî îí íàäåíåò èëè âîçüì¸ò çàâòðà, òåì ñàìûì âû ïîäòîëêíåòå ìàëûøà ê æåëàíèþ âñòàòü ðàíî óòðîì è íàäåòü âûáðàííóþ èì ðàíåå âåùü.

Ïðèó÷èòü ðåáåíêà âñòàâàòü ðàíî ïîìîæåò ëàñêîâîå ïðîáóæäåíèå

Âû íå äîëæíû ðåáåíêà ïîäíèìàòü ñ êðîâàòè àãðåññèâíî èëè æ¸ñòêî, íóæíî áóäèòü åãî íåæíî è ëàñêîâî. Íî ïðè ýòîì íå çàñíèòå âìåñòå ñ ìàëûøîì. Íå ïîääàâàÿñü íà óãîâîðû ðåá¸íêà ïîñïàòü åùå íåìíîæå÷êî, ðàñòîðìîøèòå ñîíþ òðåáîâàòåëüíî è ñïîêîéíî. Áûñòðåå ýòî ñäåëàòü âàì òàêæå ìîæåò ïîìî÷ü ïðèäóìàííàÿ èãðà, ê ïðèìåðó, ÷òåíèå çàÿâëåíèÿ îò èìåíè ëþáîãî ïåðñîíàæà èç ìóëüòôèëüìîâ, êîòîðûå ïîëþáèëèñü ìàëûøó, êîòîðûé ñïåøèò â äåòñêèé ñàäèê ñ ïîäàðêàìè äëÿ äåòèøåê èëè ÷òî-òî ãîòîâèò äëÿ íåãî.

Ñòàðàéòåñü íå óïðåêàòü ñâîèõ äåòåé

 ýòîì ñëó÷àå áóäåò ëó÷øå, åñëè âû íå áóäåòå ðóãàòü ìàëûøà çà òî, ÷òî îí íå ìîæåò ïðîñíóòüñÿ ðàíî. Âðÿä ëè ðåá¸íîê èç «ñîâ¸íêà» ñìîæåò òàê áûñòðî ïåðåñòðîèòüñÿ â «æàâîðîíêà», è â ýòîì íåò åãî âèíû. ×òîáû íàó÷èòü ðåáåíêà ïðîñûïàòüñÿ ðàíî, ïîòðåáóåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ, ñèëû è òåðïåíèå.

Ñïîñîáû, ïåðå÷èñëåííûå âûøå, äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ íå òîëüêî âðåìÿ îò âðåìåíè, íî è ñòàòü ÷àñòüþ âàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Óäåëÿéòå êàæäûé âå÷åð âíèìàíèå ïîäãîòîâêå ê çàâòðàøíåìó óòðó, íåçàâèñèìî îò òîãî, áóäåòå ëè âû áóäèòü ìàëûøà îäíîòèïíîé èãðîé, íå ïðèäóìûâàÿ ê íåé ðàçëè÷íûõ íîâøåñòâ. Ïðè ýòîì ðåá¸íîê íå áóäåò ÷óâñòâîâàòü äèñêîìôîðòà, åìó äàæå áóäåò ýòî èíòåðåñíî è ñî âðåìåíåì îí ê ýòîìó ïðèó÷èòñÿ.

Åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí, ïî êîòîðûì äåòè ÷àñòî íå ìîãóò ïðèó÷èòüñÿ ðàíî ïðîñûïàòüñÿ

Îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí – ÷àñòîå íåñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íóæíî âñåãäà âñòàâàòü è ëîæèòüñÿ ïðèìåðíî â îäíî è òî æå âðåìÿ, óäåëÿòü çàíÿòèÿì (òðóäó) è îòäûõó îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Âàæíî, ÷òîáû ó ðåá¸íêà áûë ðåæèì äíÿ, òî åñòü íóæíî óäåëÿòü âíèìàíèå òîìó, ñêîëüêî îí ñïèò è êàê îí ïðîâîäèò âñå âðåìÿ äíÿ.

Íà ðåæèì ñíà ìàëûøà è åãî îáùåå ñîñòîÿíèå òàêæå ìîæåò ïîâëèÿòü ïðàâèëüíîå ïèòàíèå. Ïèùà, êîòîðàÿ ïîëíîöåííî íàñûùåííà âèòàìèíàìè è ìèíåðàëàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ îðãàíèçìà ðåáåíêà, ïîìîæåò ëåã÷å ïðèâûêíóòü ê íîâîìó ðèòìó ñíà èëè ðåæèìó äíÿ.

Ïîäúåì â îäíî è òî æå âðåìÿ íå òîëüêî â áóäíèå äíè, íî è â âûõîäíûå, ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïîêàçàòåëåì òîãî, ÷òî ó ðåáåíêà óñòàíîâèëñÿ ïðàâèëüíûé ðåæèì ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ. Óñòàíîâèâ ïðàâèëüíûé ãðàôèê, íå ñòàðàéòåñü ïåðåäåëàòü åãî, íå íóæíî ëîìàòü òî, ÷åãî âû ñ òàêèì òðóäîì äîñòèãëè.

Íå òàê óæ è ïðîñòî íàó÷èòü äåòåé ðàíî ïðîñûïàòüñÿ, íî ñ ëþáîâüþ è òåðïåíèåì âñ¸ ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ. È äàæå òîò, êòî î÷åíü ëþáèò ïîñïàòü, ïîääàñòñÿ íà ðîäèòåëüñêóþ ëþáîâü è ëàñêó è íàó÷èòñÿ âñòàâàòü ïîðàíüøå.

16 geheimen over hoe je jezelf kunt trainen om vroeg op te staan

 • Wakker worden op hetzelfde moment! Een nieuwe modus invoeren - onthoud dat je nu een specifiek tijdbereik moet kiezen, waarin je regelmatig zult opstaan. Als je constant in de klok "springt" (wakker worden om 5:00, dan om 7:00, dan om 9:00), wen je dan niet gewend vroeg op te staan ​​in de ochtend.
 • Leren om vroeg op te staan ​​wordt aanbevolen door vele beroemde en succesvolle mensen, zoals:

  • Michel Haas (President van de Starbucks-koffiehuisketen, die erg populair is in de VS), hij is al 15 jaar wakker voor 4 uur en 30 minuten (in de ochtend) om zaken te doen.
  • Laura Vanderkamwie is een expert op het gebied van time management, ze heeft er vertrouwen in dat degenen die 's morgens vroeg opstaan, een succesvol bedrijf kunnen opbouwen.

 • Barack Obama, de huidige Amerikaanse president, zegt dat het grootste deel van zijn politieke succes verband houdt met de juiste modus van de dag, omdat hij het was die hem toestond zo productief mogelijk te werken.
 • Margaret ThatcherDeze beroemde vrouw overtrof de commandant van Napoleon, die 4 uur per dag sliep en beweerde dat een lange slaap een misdaad is. Margaret sliep slechts 3-4 uur per dag, en soms zelfs minder, omdat haar dag op elk moment kon zijn geëindigd, maar begon pas om 5:00 met een favoriet programma op de BBC-radio.
 • En hoe laat wordt u 's morgens wakker?

  Waarom wil het kind 's morgens niet wakker worden?

  Eerst en vooral moet je uitvinden om welke redenen het kind 's morgens niet wakker wil worden. Er kunnen verschillende zijn:

  • Niet-naleving van het dagelijkse regime of de scherpe verandering ervan. Problemen met ontwaken worden dus vaak waargenomen tijdens het begin van een bezoek aan een kleuterschool of school, en ze houden verband met het feit dat de dagelijkse routine is veranderd. Dus, waarschijnlijk is het kind niet gewend om vroeg op te staan, respectievelijk, en valt later dan de kinderen die onderwijsinstellingen bezoeken. Om problemen te voorkomen, moet het nieuwe regime geleidelijk worden verplaatst.
  • Verander de duur van de slaap. Als het kind om welke reden dan ook, op tijd naar bed gaat, te laat inslaapt of niet goed slaapt, wordt de periode van noodzakelijke rust dienovereenkomstig verkort. Met andere woorden, er is een zeker slaaptekort dat het lichaam van het kind zal proberen te elimineren door de duur van de ochtendrust te verlengen.
  • Onaangename emoties of verwachtingen. Als het kind weet dat er na het ontwaken een kleuterschool of school zal zijn die hij niet wil bijwonen, dan zal wakker worden moeilijk en verdrietig zijn. Ook onaangename emoties kunnen het proces van vergoedingen veroorzaken, waaronder monotone routinehandelingen.
  • Disease. Als het kind zich slecht voelt, is zijn lichaam verzwakt en heeft hij meer rust nodig om te recupereren. Bovendien kunnen complexe ontwaking een van de eerste tekenen van gezondheidsproblemen zijn. Dus als alle hierboven genoemde redenen zijn uitgesloten, bekijk dan het kind en stel de toestand vast: er zullen ongetwijfeld andere verontrustende uitingen volgen.
  • Onjuiste voeding. Ja, en het kan ook voorkomen dat u wakker wordt. Dus als het voedsel niet in balans is, kunnen voedingstekorten vitaminetekorten veroorzaken, waarvan een van de symptomen slaperigheid is. Ook kan de oorzaak van problemen met slapen en ontwaken het gebruik van zwaar voedsel in de nacht zijn.

  Hoe help je een kind om wakker te worden?

  Hoe leer je je kind vroeg wakker te worden? Het is noodzakelijk om ingewikkeld, geleidelijk en geduldig te handelen, en dan zullen de resultaten zeker positief zijn. Hieronder staan ​​de belangrijkste stappen op het pad naar krachtig en snel ontwaken in de ochtend.

  Juiste dagregime

  Om problemen met slapen en wakker worden te voorkomen, stelt u een bepaalde modus van de dag in en houdt u zich eraan. Het kind moet gaan liggen en in één keer opstaan. Even belangrijk is goede voeding en respect voor de verhoudingen van activiteit en rust (overwerk is uiterst schadelijk voor lichaam en geest van het kind).

  Juiste slaap

  Om de beklimming te vergemakkelijken, moet het kind een goede en volledige slaap hebben. En hiervoor kunnen ouders de volgende eenvoudige regels naleven:

  1. Zorg ervoor dat het kind 's avonds rustig is en niet opgewonden. Om dit te doen, elimineert u actieve spellen en levendige emoties. Een kind kan met zijn ouders een boek tekenen, doorbladeren of lezen, modelleren of andere stille activiteiten uitvoeren.
  2. Creëer een ontspannen sfeer. Probeer stiller te spreken, dim het licht, vermijd heldere geluiden en opwindende gebeurtenissen. De ruimte moet worden geventileerd en gehydrateerd. Gordijnen hangen ramen op, sluiten de deuren. Als het kind bang is in het donker, zet het nachtlampje aan en laat je favoriete speeltje in bed liggen. Bovendien moet het bed comfortabel zijn.
  3. Laat de baby niet laat naar bed gaan, anders zal ontwaken waarschijnlijk moeilijk zijn.
  4. Als het kind 's nachts wakker wordt, zoek dan naar de redenen. De onplezierige emoties die je overdag ervaart, overmatige inspanning, angsten, overwerk kunnen leiden tot slaapproblemen. Maar kinderen "gekken" moeten niet gestoord worden, je hoeft alleen maar voorzichtig het kind terug naar bed te brengen.
  5. Ontwikkel een ritueel van leggen, inclusief wassen, snacken, een boek lezen, knuffels en andere aangename momenten. Maar stel dit proces niet uit.

  Juiste voorbereiding voor tillen

  Zodat het ontwaken niet zo onaangenaam lijkt, kun je het verlichten door je van tevoren voor te bereiden. Bereid eerst alle dingen voor die het kind op de soetra plaatst. Strijk ze indien nodig en hang ze op een hanger zodat ze gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar zijn. Een schooljongen kan 's avonds alle schoolboeken, notitieboeken en briefpapier in zijn rugzak stoppen. Met andere woorden, alles moet klaar zijn voor het kind om 's morgens wakker te worden, zijn tanden te wassen en te poetsen en zijn kleren aan te trekken, en niet in een haastige look voor kleding en noodzakelijke schoolbenodigdheden.

  Het is ook de moeite waard om je voor te bereiden op het ontwaken zelf. Om het kind te laten begrijpen dat hij nog steeds moet opstaan, leg je het doel van het ontwaken uit. Concentreer u op het feit dat dit nodig is om niet te laat op school of in de kleuterklas te zijn om tijd te hebben om zich te verzamelen en er mooi en netjes uit te zien.

  Juiste ontwaking

  Om het kind zonder problemen te laten ontwaken, creëer je de voorwaarden voor een krachtige ontwaking. Om het precies zo te maken, kun je het kind zacht kussen, knuffelen of kietelen, waarna het je ogen opent en de dag met positieve emoties begint. Praat zacht en stil, probeer iets interessants te laten zien, bijvoorbeeld een vogel of sneeuw voor het raam, een bloem die op de vensterbank of een nieuwe ketel bloeit.

  Je kunt een ritueel ontwikkelen dat het tillen absoluut normaal en alledaags maakt. Het kan dus bestaan ​​uit een alarmbel, wakker worden, wassen en tandenpoetsen, opladen, ontbijt en schoolgeld. Als elke ochtend spontaan en gehaast zal zijn, dan helpt het zeker niet om wakker te worden.

  Tip: koop het kind van een heldere en ongewone wekker om dit specifieke apparaat wakker te maken. Maar de oproep moet aangenaam zijn, u kunt bijvoorbeeld een grappige melodie instellen.

  Handige tips voor ouders

  Tot slot een paar aanbevelingen aan ouders:

  1. Volg de kracht van uw kind: het moet nuttig en uitgebalanceerd zijn. Het is raadzaam om het kind 's avonds geen zwaar voedsel te geven, het is beter hem een ​​half uur voor het slapengaan een glas kefir of melk aan te bieden.
  2. Laat het kind zo vaak mogelijk liefhebben, strelen, verzorgen, hem ondersteunen. Het kind moet weten wat het betekent voor de ouders, en mama en papa zullen zeker te hulp komen en hen beschermen indien nodig.
  3. Laat je voorbeeld zien, want als een kind aan het begin van de dag een krachtige en vrolijke moeder en vader ziet, en niet slecht en slaperig, zal hij begrijpen dat die ochtend geweldig is. En om het voorbeeld te consolideren, kun je samen oefeningen doen, je gezicht wassen of zelfs een parmantig nummer zingen (alleen zodat de buren niet wakker worden).
  4. Als een kind niet snel op kan staan, geef hem dit dan niet de schuld. Misschien hangen de problemen samen met de eigenaardigheden van zijn biologische ritme, met andere woorden, hij is een "owlet".

  Geduld voor ouders en gemakkelijk en aangenaam ontwaken voor alle kinderen!

  Begin door bij jezelf te beginnen.

  Een moeder die altijd haast heeft om de reden dat ze zich heeft verslapen, kan geen illustratief goed voorbeeld voor het kind zijn. Mam moet haar eigen dagelijkse routine heroverwegen en leren heel vroeg uit bed te komen. Het zal veel gemakkelijker zijn voor een baby om te wennen aan punctualiteit, in het geval dat zijn familieleden zelden te laat zijn en altijd vroeg opstaan.

  Aanhankelijk ontwaken helpt je baby om vroeg op te staan

  In geen geval mag een kind star of agressief uit het bed worden getild, je moet hem zacht en teder wekken. Geef niet toe aan de overtuiging van de baby om een ​​beetje meer te slapen, wees kalm, maar veeleisend. Het is mogelijk om spelelementen in dit ritueel te introduceren. Fluister bijvoorbeeld een kruimeltje in je oor met de volgende woorden: "Wel, wie is de eerste die de badkamer bereikt? Laten we er drie tellen? "

  Probeer het kind niet de schuld te geven.

  Scheld hem niet uit dat hij niet vroeg uit bed kan komen. De baby zal niet meteen in een 'leeuwerik' kunnen veranderen, als hij daarvoor een 'uil' was. Dit is niet zijn schuld. Een baby leren vroeg op te staan ​​vereist geduld, kracht en enige tijd.

  De hierboven genoemde methoden moeten deel uitmaken van uw dagelijks leven. Besteed elke avond aandacht aan de voorbereiding voor de ochtend van morgen. Verbind de verbeelding en bedenk je eigen unieke ritueel dat de baby zal interesseren en het gemakkelijker voor hem zal maken om wakker te worden.

  Er zijn verschillende redenen die vaak het grootste obstakel vormen voor een vroege opstijging.

  Een van de belangrijkste redenen is dat het regelmatig niet wordt nageleefd. Het is noodzakelijk om te gaan liggen en om ongeveer dezelfde tijd op te staan, het is belangrijk om wat tijd te besteden aan rust en werk. Het zou ongeveer gecompileerd moeten zijn door de dagelijkse routine van het uur, die de baby elke dag zal volgen.

  Ook op de slaapstand van het kind en zijn algemene toestand kan het verkeerde dieet beïnvloeden. Het is belangrijk dat het voedsel dat uw baby eet rijk is aan mineralen en vitamines. Maaltijden moeten compleet en uitgebalanceerd zijn. Bekijk het dieet van uw kind en pas het zo nodig aan.

  Als een kind op hetzelfde tijdstip als op weekdagen in het weekend wakker wordt, is dit een goede indicatie dat hij het juiste slaap- en waakregime heeft vastgesteld.

  Natuurlijk is het geen gemakkelijke taak om een ​​kind te leren om 's morgens vroeg wakker te worden. Echter, met de steun van geduld en liefde, zult u zeker in staat zijn om uw doel te bereiken. Zelfs slaapkopjes die graag wat langer slapen en slapen, zullen waarschijnlijk niet tegen je tederheid, genegenheid en zorg.

  Vergeet niet dat het belangrijk is om een ​​baby vroeg te beginnen om enige tijd voor het eerste bezoek aan de kleuterschool op te staan. Veel succes!

  Bekijk de video: 8 handige ochtend hacks die je leven écht beter maken! (September 2020).

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send

  lehighvalleylittleones-com